หากเราต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน อาคาร นอกจากการซื้อ-ขายขาดแล้วนั้น ยังมีอีกวิธีที่จะทำให้เราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ นั่นก็คือ การเช่า แม้ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์แค่ชั่วคราว แต่ก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีกำลังซื้อมากพอ แต่ต้องการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ อย่างเช่น อยาก เช่าที่ดิน รังสิต ปทุมธานี เอาไว้สำหรับประกอบธุรกิจ เป็นต้น แต่การจะเช่าที่ดินนั้นก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเช่าเสียก่อน เพื่อไม่เป็นการประมาท ก่อนตัดสินใจเช่าที่ดิน เรามารู้จักกับ การจดทะเบียนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ กันก่อน

การที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่า ได้ตกลงกันแล้วเรียบร้อย ก็ถือว่าเกิดสัญญาเช่าแล้ว แต่ในทางกฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ซึ่งการเช่าแบบระยะสั้น คือไม่เกิน 3 ปี สามารถทำหนังสือเช่าที่มีลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายที่ตกลงร่วมกัน โดยทำกันเองได้ แต่หากว่าต้องการเช่าระยะยาว คือเกินกว่า 3 ปี จำเป็นจะต้องไปจดทะเบียนเช่าต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้น จึงจะมีผลทางกฎหมายใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ สัญญาระยะยาวจึงค่อนข้างจะยุ่งยากกว่า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะต้องจดทะเบียนเช่าแบบระยะสั้นหรือระยะยาว หากเราต้องการ เช่าที่ดิน รังสิต ปทุมธานี ก็ควรจะต้องรู้ถึงประเภทของการจดทะเบียนเช่าด้วย

ประเภทของการจดทะเบียนเช่า

ประเภทของการจดทะเบียนเช่า สามารถแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ ได้ ดังนี้

ช่าทั้งหมด

คือ การที่ผู้ให้เช่าที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ ได้จดทะเบียนที่ดินเพื่อให้บุคคลอื่นที่เป็นผู้เช่า ได้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของตนเองได้ แต่หากผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ มีหลายคน แต่ผู้ให้เช่ามาขอจดทะเบียนให้บุคคลอื่น เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น จะเรียกว่า เช่าเฉพาะส่วน

แบ่งเช่า

คือ การที่ผู้ให้เช่าจดทะเบียนให้บุคคลอื่นมาเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของ โดยแบ่งเช่าแค่บางส่วน ไม่ได้ให้เช่าทั้งหมด แต่ถ้าผู้ให้เช่าหรือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์มีหลายคน และมีผู้ให้เช่าได้ขอจดทะเบียนให้บุคคลอื่นมาเช่าเฉพาะส่วนที่ตนเองเป็นเจ้าของเพียงบางส่วนเท่านั้น จะเรียกว่า แบ่งเช่าเฉพาะส่วน

เช่าช่วง

คือ การที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นมีการจดทะเบียนเช่าไว้แล้ว แต่มีบุคคลอื่นต้องการขอเช่าต่อทั้งหมดโดยที่ผู้ให้เช่าทั้งหมดประสงค์ยินยอมให้มีการเช่าต่อไปอีกทอดหนึ่ง ซึ่งหากว่าได้มีการจดทะเบียนเช่าไว้แค่เพียงบางส่วน และมีบุคคลอื่นต้องการขอมาเช่าต่อเฉพาะส่วนที่เป็นของตนเองไปอีกทอดหนึ่ง ก็จะเรียกว่า เช่าช่วงเฉพาะส่วน

แบ่งเช่าช่วง

คือ การที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ได้มีการจดทะเบียนเช่าไว้แล้ว และผู้ให้เช่าให้บุคคลอื่นมาเช่าต่อบางส่วน หรือที่ดินนั้นได้จดทะเบียนแบบแบ่งเช่าไว้แล้ว และให้บุคคลอื่นมาจดทะเบียนแบ่งเช่าบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปอีกทอดหนึ่ง แต่ถ้าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นได้จดทะเบียนเช่าเฉพาะส่วนไว้แล้ว และมีบุคคลอื่นมาเช่าต่อไปบางส่วนอีกทอดหนึ่ง ก็จะเรียกว่า แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน

นอกไปจากการจดทะเบียนเช่าประเภทต่าง ๆ ที่ผู้ที่ต้องการ เช่าที่ดิน รังสิต ปทุมธานี ควรจะรู้จักให้ดีแล้วนั้น ยังมีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

– หากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นได้ทำการจดทะเบียนเช่าหรือแบ่งเช่าเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาผู้เช่าต้องการที่จะให้บุคคลอื่นมาสวมสิทธิ์เช่าของตนเองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่ทั้งหมด ก็สามารถทำการ โอนสิทธิการเช่า ให้กับบุคคลนั้นได้ โดยหากว่าผู้เช่าต้องการโอนสิทธิ์ให้แค่เพียงบางส่วน ก็จะเป็น การแบ่งโอนสิทธิการเช่า

– หากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นได้ทำการจดทะเบียนเช่าเฉพาะส่วนไว้แล้ว แต่ผู้เช่าประสงค์ให้โอนสิทธิ์การเช่านั้นให้กับบุคคลอื่นเข้ามาสวมสิทธิ์ที่ผู้เช่ามีอยู่ทั้งหมด ก็สามารถทำการ โอนสิทธิการเช่าเฉพาะส่วน ให้กับบุคคลนั้นได้ แต่หากว่าผู้เช่าต้องการโอนสิทธิ์เช่าของตนที่มีในทรัพย์สินนั้น ให้กับบุคคลอื่นเพียงบางส่วน ก็จะเป็น การแบ่งโอนสิทธิการเช่าเฉพาะส่วน

ความหมายของการเลิกเช่า

การเลิกเช่า หมายถึง ผู้เช่าที่ได้มีการจดทะเบียนเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเอาไว้แล้ว และต้องการที่จะขอยกเลิกสัญญาในภายหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เลิกเช่าบางส่วน

คือ ผู้เช่าได้มีการจดทะเบียนเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์แบบเช่าเฉพาะสวน แบ่งเชา หรือแบงเช่าเฉพาะส่วนไว้แล้ว แต่ต่อมาต้องการขอยกเลิกสัญญาเช่าเป็นบางส่วน ไม่ได้เลิกเช่าที่ดินทั้งหมด โดยยังมีการเช่าพื้นที่ส่วนที่เหลือต่อไป

เลิกเช่าช่วง

คือ ผู้เช่าได้มีการจดทะเบียนเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์แบบเช่าช่วง เช่าช่วงเฉพาะสวน แบ่งเช่าช่วง หรือแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วนไว้แล้ว และต้องการขอยกเลิกสัญญาเช่าช่วงที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมด

เลิกเช่าช่วงบางส่วน

คือ ผู้เช่าได้มีการจดทะเบียนเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์แบบเช่าช่วง เช่าช่วงเฉพาะส่วน แบ่งเช่าช่วง หรือแบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วนไว้แล้ว แต่มาขอยกเลิกสัญญาเช่าช่วงเป็นบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้เลิกเช่าช่วงทั้งหมด โดยยังมีการเช่าพื้นที่ส่วนที่เหลือต่อไป

และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการจดทะเบียนเช่าที่ดิน ที่ผู้ที่สนใจ เช่าที่ดิน รังสิต ปทุมธานี ควรจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีก่อนทำการตกลงเช่า เพราะถึงแม้ว่า การเช่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ จะไม่ได้ใช้เงินจำนวนมากเท่ากับการซื้อ-ขายขาด แต่ถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับสัญญาให้ดีพอ ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้ เพราะฉะนั้น รู้ไว้ก่อนตัดสินใจเช่า ก็ดีกว่าเห็น ๆ

Author avatar
admin
https://poonsubrangsit.com

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.