พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เริ่มบังคับใช้ 13 มีนาคม 2562 เริ่มการจัดเก็บภาษี มกราคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป้นภาษี ประเภทใหม่ ที่จะนำมาใช้จัดเก็บแทน ภาษีโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่

หลักการจัดเก็บภาษี
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
ผู้จัดเก็บภาษีนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ฐานภาษีคิดจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มตามฐานภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด

ฐานภาษี

คิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดย กรมธนารักษ์ สิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภท จะมีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของทั้งที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจะมีการปรับรอบบัญชีตามการประเมินราคาทุก 4 ปี

อัตราภาษี

อัตราภาษี ได้มีการแบ่งประเภท ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน

อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ใน 2 ปีแรก (เริ่ม1 มกราคม2563)

กรณีเกษตรกรรม
มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94(1))
50 ล้านแรก ยกเว้น
ส่วนที่ไม่เกิน 75ล้าน 0.01%(ล้านละ 100)
75ล้าน – 100ล้าน 0.03%(ล้านละ 300)
100ล้าน-500ล้าน 0.05%(ล้านละ 500)
500ล้าน-1,000ล้าน 0.07%(ล้านละ 700)
เกิน 1,000 ล้าน 0.10%(ล้านละ 1,000)

การคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาทมาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เหลือมาคำนวณ

กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94( 2))
50ล้านแรก ยกเว้น
ส่วนไม่เกิน 25 ล้าน 0.03%
25 ล้าน- 50 ล้าน 0.05%
เกิน 50 ล้าน 0.10%

กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)บุคคลธรรมดา ที่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน
มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94( 3))
10 ล้านแรก ยกเว้น
ไม่เกิน 40 ล้าน 0.02%
40 ล้าน – 65 ล้าน 0.03%
65 ล้าน – 90 ล้าน 0.05%
เกิน 90 ล้าน 0.10%

กรณีใช้ประโยชน์อื่นๆ ใช้อยู่อาศัยอื่นๆ
มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94( 4))
0-50ล้าน 0.02%
50 ล้าน- 75 ล้าน 0.03%
75 ล้าน- 100 ล้าน 0.05%
เกิน100 ล้าน 0.10%

กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากเกษตรกรรม
มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94( 5))
0 – 50 ล้าน 0.30%
50 ล้าน – 200 ล้าน 0.40%
200 ล้าน – 1,000 ล้าน 0.50%
1,000 ล้าน – 5,000 ล้าน 0.60%
เกิน 5,000 ล้าน 0.70%

กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์
มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94( 5))
0 – 50 ล้าน 0.30%
50 ล้าน – 200 ล้าน 0.40%
200 ล้าน – 1,000 ล้าน 0.50%
1,000 ล้าน – 5,000 ล้าน 0.60%
เกิน 5,000 ล้าน 0.70%

Author avatar
admin
https://poonsubrangsit.com

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.