หากต้องการหา ที่ดินให้เช่า รังสิต เพื่อไว้ประกอบธุรกิจหรือทำประโยชน์บางอย่างตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ สิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือ สัญญาเช่า เพราะเป็นหนังสือสำคัญที่จะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องลงลายมือชื่อของทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้เรียบร้อย ซึ่งรายละเอียดสัญญาเช่านั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เราควรรู้ไว้ และต้องอ่านทำความเข้าใจให้ดีก่อนเซ็นสัญญานั้นอีกด้วย จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบในภายหลัง รายละเอียดสัญญาเช่านั้นสำคัญอย่างไร เรามาดูกัน

สัญญาเช่า คืออะไร

สัญญาเช่า คือ สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ให้สิทธิแก่ผู้เช่าเพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของตนเอง ตามช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าเช่าหรือค่าตอบแทน โดยให้ชำระเป็นหลายงวดหรืองวดเดียวตามแต่ตกลง ซึ่งสัญญาเช่านั้นจะมีทั้งแบบบอกเลิกได้และบอกเลิกไม่ได้ ในกรณีที่เป็นสัญญาเช่าแบบบอกเลิกไม่ได้ แต่ผู้เช่าต้องการบอกเลิก จะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่า เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

รายละเอียดสัญญาเช่า ที่ควรรู้

รายละเอียดในสัญญาเช่านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ใครที่กำลังมองหา ที่ดินให้เช่า รังสิต อยู่นั้น ก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาเช่า จะต้องอ่านสัญญาและข้อตกลงให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง รายละเอียดสัญญาเช่านั้น มีดังนี้

ต้องระบุรายละเอียดของผู้เช่าและผู้ให้เช่า โดยระบุข้อมูลสำคัญของคู่สัญญาว่า ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า ว่าชื่อ-นามสกุลอะไร อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ อายุ และเป็นฝ่ายใดในสัญญาเช่า
ต้องระบุรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ให้เช่า โดยจะต้องมีข้อมูลของที่อยู่ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้ชัดเจน เพื่อกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน
ต้องระบุระยะเวลาที่ให้เช่า โดยต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่ามีการตกลงให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ หากเกินกว่า 3 ปี จะไม่สามารถทำสัญญากันเองได้ จะต้องไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานที่กรมที่ดิน
ต้องระบุค่าเช่าหรือค่าตอบแทนให้ชัดเจน โดยต้องระบุรายละเอียดของค่าเช่าเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน รวมถึงระบุวิธีการชำระเงินให้ชัดเจน เช่น ค่าเช่าที่ต้องชำระต่อเดือนเป็นจำนวนเท่าไหร่ กำหนดการชำระคือวันที่เท่าไหร่ ให้ชำระด้วยวิธีใด เงินสด เช็กสั่งจ่าย หรือโอนผ่านบัญชี รวมถึงหากมีการผิดนัดชำระหนี้ มีการจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับหรือไม่ ถ้าต้องจ่ายจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ จะต้องระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ละเอียด เพื่อความเข้าใจตรงกันของทั้งสองฝ่าย

ต้องระบุรายการทรัพย์สินที่ให้เช่า ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ติดมากับทรัพย์สินที่เช่า โดยการระบุรายการทรัพย์สิน (ถ้ามี) ให้ชัดเจนลงในสัญญาเช่านั้น ก็เพื่อป้องกันที่กรณีทรัพย์สินนั้นสูญหาย
ต้องระบุความรับผิดชอบของผู้เช่า ในกรณีที่อาจเกิดความเสียหายต่อสินทรัพย์ที่ให้เช่า หรือมีการทำประโยชน์ในที่ดินที่ผิดกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายได้นั้น ในสัญญาควรระบุไว้เลยว่า จะให้ผู้เช่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือชดเชย เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

ต้องระบุการรับผิดของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ในกรณีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาเช่า อีกฝ่ายจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ เพราะฉะนั้น ควรระบุในตัวสัญญาให้ชัดเจนเลยว่า หากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น ผู้ผิดสัญญาจะถูกฟ้องร้องทันที
ต้องระบุการระงับสัญญาเช่า การระงับสัญญาเช่า อาจมีสาเหตุมาจาก เช่น มีการหมดสัญญาเช่า ผู้เช่าเสียชีวิตลง กฎหมายได้อนุญาตให้ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่านั้น สามารถระงับสัญญาเช่าได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือในอีกกรณีก็คือ มีการบอกเลิกสัญญาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า ก็สามารถระงับสัญญาเช่าได้ทันที หรือเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการผิดสัญญาเช่า หรือผิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมกัน เช่น ไม่ชำระค่าเช่าติดต่อกันหลายงวด ก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า ตามสัญญาควรระบุเลยว่า หากมีการผิดข้อตกลงดังกล่าว ผู้ให้เช่าสามารถทำการระงับสัญญาเช่าได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว

ซึ่งหากว่าผู้เช่ามีการก่อสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงสินทรัพย์ที่เช่า โดยผู้ให้เช่าไม่อนุญาต กฎหมายได้ปกป้องผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ในการเรียกร้องกับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องทำให้สินทรัพย์นั้นกลับสู่สภาพเดิม หรือหากว่ามีการก่อสร้างอาคารไปแล้ว ทางผู้ให้เช่าอาจจะตกลงให้ไม่ต้องมีการรื้อถอน แต่เมื่ออาคารนั้นสร้างเสร็จแล้ว และผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์จนครบกำหนดตามสัญญา อาคารนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที และผู้เช่าไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้

การจะเช่าที่ดินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ของเราแล้วนั้น ก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องข้อตกลงและสัญญาต่าง ๆ ให้เข้าใจด้วย แม้ว่าการเช่าที่ดินจะไม่ได้ใช้เงินจำนวนมากเท่ากับการซื้อ-ขายขาดก็ตาม แต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกัน ดังนั้น ก่อนจะเลือก ที่ดินให้เช่า รังสิต อย่าลืมดูและอ่านสัญญาให้ดี ถ้าหากข้อระบุในสัญญาตรงตามข้อตกลง ถึงจะเซ็นสัญญานั้น และทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าเองก็ควรปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กันอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหลังได้

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.