เลือก เช่าโรงงาน อย่างไรให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

ด้วยสภาวะในปัจจุบัน ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ประกอบการต้องก่อตั้งโรงงานขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงาน แต่สำหรับผู้ประกอบการบางรายที่ไม่อยากลงทุนสูง ก็จะเลือก เช่าโรงงาน แทน แต่การจะหาโรงงานที่ดีและมีมาตรฐานนั้นก็ต้องดูให้ดี เพราะนั่นหมายถึงการทำงานที่ปลอดภัยด้วย เพราะความปลอดภัยในโรงงานถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเลือกโรงงาน และเพื่อให้ได้โรงงานให้มีประสิทธิภาพ เรามีมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้มาบอกกัน

หากจะ เช่าโรงงาน มาตรฐานความปลอดภัยที่ต้องมี คืออะไรบ้าง

1.มาตรฐานความปลอดภัยด้านความร้อน

 • ความร้อนภายในโรงงาน ไม่ควรมีอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปจนส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายของพนักงานสูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อตัวพนักงานได้ และหากมีกรณีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่านี้ อาจเป็นไปได้ว่าโรงงานนั้นมีระบบการจัดการที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านความร้อนที่ดีพอ
 • ควรมีการประกาศเตือน หากมีจุดใดในโรงงานที่เป็นอันตรายเช่น จุดที่มีความร้อนสูงและเสี่ยงอันตราย หรือส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยได้ ควรจะต้องมีปิดประกาศแจ้งเตือนให้พนักงานรู้ เพื่อระมัดระวังยิ่งขึ้น

2.มาตรฐานด้านแสงสว่าง

 • งานที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดสูง เช่น การขนย้ายสินค้า การบรรจุสินค้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้เก็บวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นโกดังสินค้า คลังสินค้า หรือห้องเก็บของ เพื่อความปลอดภัยควรมีค่าความเข้มข้นของแสงมากกว่า 50 Lux
 • งานที่ต้องใช้ความละเอียดเล็กน้อย เช่น การผลิต การประกอบชิ้นส่วนวัสดุ ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 100 Lux
 • งานที่ต้องใช้ความละเอียดปานกลาง เช่น การเย็บผ้า การประกอบชิ้นส่วนภาชนะ ควรมีค่าความเข้มข้นของแสงมากกว่า 200 Lux
 • งานที่ต้องใช้ความละเอียดสูง เช่น การตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรืองานที่ต้องใช้เครื่องจักรต่าง ๆ งานในลักษณะนี้จำเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพออย่างมาก เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 300 Lux
 • งานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ เช่น การประกอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก หรือการผลิตสินค้าที่ต้องใช้ความละเอียดมาก อย่างเช่น การเจียระไนเพชร ด้วยเพราะต้องใช้ความละเอียดในการทำงานสูง ทำให้ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ ควรมีค่าความเข้มของแสงมากกว่า 1000 Lux
 • พื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร ที่ไม่ได้อยู่ในอาคารโรงงาน เช่น ถนนและทางเดินนอกโรงงาน ได้มีการกำหนดค่าความเข้มของแสงเอาไว้คือต้องมากกว่า 20 Lux

3.มาตรฐานด้านเสียง

 • พนักงานที่มีระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน ได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของระดับเสียงที่ควรได้รับติดต่อกัน ต้องมีค่าไม่เกิน 91 เดซิเบล
 • พนักงานที่มีระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมงต่อวัน ได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของระดับเสียงที่ควรได้รับติดต่อกัน ต้องมีค่าไม่เกิน 90 เดซิเบล
 • พนักงานที่มีระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันที่ปลอดภัยจะต้องมีค่าไม่เกิน 80 เดซิเบล
 • ภายในโรงงานหรือสถานประกอบการ ก็ได้มีการกำหนดระดับเสียงที่พนักงานได้รับจะต้องมีค่าไม่เกิน 140 เดซิเบล เพื่อความปลอดภัย

4.มาตรฐานด้านสารเคมีและอนุภาค

 • เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ได้มีการกำหนดว่าในการทำงานนั้นจะต้องมีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ ไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
 • การทำงานของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ จะต้องไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากภายในโรงงานมีบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารเคมีเกินมาตรฐาน บริเวณนั้นจะไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่ทำงาน
 • การทำงานของพนักงานในโรงงาน ปริมาณของฝุ่นและแร่ในบรรยากาศ จะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน

ประโยชน์จากการที่โรงงานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย

หากตัดสินใจที่จะ เช่าโรงงาน แล้วนั้น การเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย นอกจากจะทำให้พนักงานปลอดภัยในระหว่างการทำงานแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ดังนี้

1.ผลผลิตเพิ่มขึ้น

เมื่อพนักงานได้ทำงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะมีประสิทธิภาพทั้งในด้านของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงบรรยากาศโดยรวม ส่งผลให้การทำงานหรือกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

2.ต้นทุนการผลิตลดลง

หากภายในโรงงานมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง นอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วนั้น ผู้ประกอบการก็จะไม่ต้องเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุเหล่านี้ได้ ทำให้ต้นทุนการผลิตก็จะลดลงไปด้วย

3.กำไรเพิ่มมากขึ้น

เมื่อโรงงานมีมาตรฐานความปลอดภัยครบครัน และส่งผลให้การผลิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิตลดลง ก็ทำให้มีโอกาสที่กำไรจะเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเอง

4.ช่วยรักษาทรัพยากรบุคคล

เพราะการที่โรงงานไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดีพอ ก็จะนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุได้ และการเกิดอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้น ถ้าเราเลือก เช่าโรงงาน ที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย การสูญเสียต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นได้น้อยมาก

โรงงานที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดนี้ เพราะถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ ที่คิดจะ เช่าโรงงาน เพราะนั่นหมายถึงสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานของเราด้วย ผู้ประกอบการจึงควรศึกษารายละเอียดเหล่านี้ให้ดีก่อนที่จะเลือกสถานที่ไว้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น